การจัดกลุ่มสุนัข

การจัดกลุ่มสุนัข

 

จิระศักดิ์ ถิรธมบูรฌ์

    การจัดกลุ่มสุนัขมีการจำแนกได้หลายวิธี ในทีนี้เราจะจำแนกกลุ่มตาม อเมริกัน เคนณ็ล คลับ (America Kennel Club, AKC) โดยอาศัยลักษณะของ สุนัขและการใช้ประโยชน์ของสุนัขนั้นๆ โดยไม่สนใจถึงกึ๋นกำเนิด ซํ่งสามารถ แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม คือ

1. สุนัขต้อนฝูงสัตว์ (Herding)

 

สุนัขในกลุ่มนี้จะทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายฝูงปศุสัตว์เช่น ฝูงโค และแกะ ซึ่งการควบคุมฝูงนั้นสุนัขจะใช้เสียงและทำทางในการแสดงออกหรือ ที่เรยกว่าภาษากาย (body language) สุนัขในกลุ่มนี้มักมีความคล,องแคล่ว ฉลาด ยกตัวอย่างเช่น คอลลี่ (Collie), เยอรมันเซฟเพิว์ด (German Shepherd), โอลด์ อิิงลช ซิพดอก (Old English Sheep dog), เชตแลนด ซิพดอก (Shetland Sheep Dog )

 

image001

 

2. สุนัขล่าสัตว์ (Hound)

 

มนุษย์มีการใช้สุนัขเพื่อล่าสัตว์ตั้งแต่ยุคต้นๆจึงมีการพัฒนาขึ้นมามาก ซํ่งสุนัขในกลุ่มนี้มักจะมีขนสั้น วึ๋งเร็ว สายตาดี และใช้จมูกดมกลึ๋นได้ดีมาก ยกตัวอย่างเช่น อัฟกัน ฮาวนด้ (Afghan Hound), บาเซนจิ (Basenji), บาสเซต ฮา วนด (Basset Hound), บเกล (Beagle), บสัดฮาวนด (Bloodhound), ดัชชุนด (Dachshund), เกรยฮาวนด (Greyhound), วิพเพต (Whippet)

image002

 

 

3. สุนัขใช้!นกีฬา (Sporting)

มนุษย์มีการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุสุนัขเพื่อช่วยในการล่าสัตว์ โดยสามารถสะกดรอยเพื่อค้นหาและบอกที่ซ่อนของสัตว์และยังนำสัตว์ที่ถูกยิง กลับมา สุนัขในกลุ่มนี้มักสอนง่าย ฉลาด ว่องไว ยกตัวอย่างเช่น ไกลเดน รทรฟ เวอร (Golden Retriever), ลาบราดอร รทรพ่เวอร (Labrador Retriever), องลช เซตเทอว์ (English Setter), ไอริช เซตเทอว์ (Irish Setter), อเมริกัน ค็อกเกอว์ 

 

 

สเปเนียล (American Cocker Spaniel), อิงลิช คอกเกอร สเปเนยล (English Cocker Spaniel), อิงลิช สปริงเกอร สเปเนียล (English Springer Spaniel),ไวมาราเนอร (Weimaraner)

 

image003

 

4.   สุนัขที่ไม่ได้!ช้!นกีฬา (Non-sporting)

สุนัขในกลุ่มนี้ถูกพัฒนาสายพันธุขึ้นในหลายประเทศมีลักษณะ หลากหลายมีทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ขนสั้น และขนยาว ซํ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย ไม่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ป็จจุบันจึงใช้ เป็นเพื่อน

ยกตัวอย่างเช่น อเมริกัน เอสกโม ดอก (American Eskimo Dog), บอสตัน เทอร์เริยร์ (Boston Terrier),

บูลด็อก (Bulldog),ไชนีส ชาร์,ไป่ (Chinese Shar Pei), เชาว เชาว (Chow Chow), ตัลฒเชียน (Dalmatian),เฟรนซ์ บูลด็อก (French Bulldog),ลาซา แอปไซ (Lhasa Apso), พูเดิล มาตรฐาน (Standard Poodle)

image004

 

 

5. สุนัขเทอร์เรียร์ (Terrier)

ในอดีตสุนัขในกลุ่มเทอร์เริยร์ถูกเลี้ยงในฟาร์มเพื่อใช้ล่าสัตว์ที่มี ขนาดเล็ก เช่น หนู ซํ่งล่วนใหญ่จะมีขนาดรูปร่างค่อนข้างเล็กจึงนิยมนำมา เลี้ยงในบ้าน สุนัขเทอร์เรยร์มีลักษณะว่องไว อยากรู้อยากเห็น ชอบขุดคุ้ย ค้นหาสิ่งของ ยกตัวอย่างเช่น มูล เทอร์เร่ยร์ (Bull Terrier), ฟอกซ์ เทอร์เร่ยร์ ชนิดขนเริยบ (Smooth Fox Terrier),ฟอกซ์ เทอร์เรียร์ ชนิดขนลวด (Wire Fox Terrier), แจ็ก รัสเซลล์ เทอร์เร่ยร์ (Jack Russell Terrier), มินิเอเจอร์ ชเนาเซอร์ (Miniature Schnauzer), สกอตทิช เทอร์เร่ยร์ (Scottish Terrier), อเมริกัน ทิต มูล เทอรเริยร (American Pit Bull Terrier) 

image005

 

6. สุนัขขนาดเล็ก (Toy)

สุนัขขนาดเล็กส่วนใหญ่เลี้ยงไว้ดูเล่นและเลี้ยงเป็นเพื่อน เนื่องจากมี รูปร่างไม่สูง มีลักษณะหลากหลาย สามารถจำแนกจากชนิดขนสั้นและขนยาว หรือจากความยาวของจมูก เช่น มีความยาวของจมูกเท่ากับความยาวของกระไหลก มีจมูกสั้นหรือมีจมูกสั้นมากๆ ซํ่งสุนัขในกลุ่มนี้มักตื่นตัว ว่องไว และร่าเริง ยกตัวอย่างเช่น คาวาเลียร์ ดิง ชาร์ลส์ (Cavalier King Charles), ชิวาวา (Chihuahua), อตาเลยน เกรยฮาวนด (Italian Greyhound), มอลตส (Maltese), มินิเอเจอร์ ทินเชอร์ (Miniature Pinscher), ปาปียอง (Papillon), ป็กกึ๋ง (Pekingese), ไพเมอราเนียน (Pomeranian), พูเดิล ทอย และ มินิเอเจอร์ (Toy & Miniature Poodle), ปีก (Pug), ชสุ (Shih Tzu), ซลก เทอรเรยร (Silky Terrier), ยอร์กไชร์ เทอร์เรืยร์ (Yorkshire Terrier

image006

 

 

 รูปที่ 2.6 สุนัขใช้งาน

7. สุนัขใช้งาน (Working)
สุนัขในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีรูปร่างค่อนข้างใหญ่ มีการพัฒนาการของสุนัขในแต่ละพันธุเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ไดยสุนัขจะได้รับการแกฝน ให้ทำงานตามวัตถุประสงค์ และความต้องการของเจ้าของ เช่น ห้เายาม ห้เาฝูง สัตว์ หรือลากเลื่อนนํ้าแข็ง เป็นต้น ยังรวมถึงการเลี้ยงสุนัขเพื่อไว้เป็นอาหาร และการนำขนและหนังไปใช้ประโยชน์แก่มนุษย์ด้วย สุนัขใช้งานมักมีลักษณะ ตื่นตัว และกล้าหาญ ยกตัวอย่างเช่น อากิตะ (Akita), เบอร์นีส เมาน์เทน ด็อก (Bernese Mountain Dog), บอกเซอร (Boxer), บูลมาสทพ่พ่ (Bullmastiff),โดเบอร์แมนน์ พินเชอร์ (Dobermann Pinscher), ชเนาเซอร์ พันธุยักษ์ (Giant Schnauzer), เกรตเดน (Great Dane), เกรต พเรเนยน(Great Pyrenean), มาสทิฟฟ้ (Mastiff), นิวฟาวนด์แลนด์ (Newfoundland), รอตด์ไวเลอร์ (Rottweiler), เซนต๙ เบอร์นาร์ด (Saint Bernard), ซามอยด์ (Samoyed), ไซมี เรืยน ฮัสกี (Siberian Husky), ชเนาเซอร์ มาตรฐาน (Standard Schnauzer)


นอกจากนี้ยังมีสุนัขพันธุอื่นๆ อีกที่ไม่ถูกกำหนดไว้ในอเมริกัน เคน เน็ล คลับ แต่เริ่มได้รับความนิยมในประเทศไทย เช่น เมียโปลิตัน มาสทิฟพ๙ (Neapolitan Mastiff) ทอย ฟอกซ เทอรเรย (Toy Fox Terier)

 

กายวิภาคของสุนัข

ในการศึกษาลักษณะสายพันธุสุนัขต่างๆให้เข้าใจ จำเป็นอย่างยึ๋งที่ จะต้องรู้จักตำแหน่งกายวิภาคของสุนัข ซํ่งสุนัขทุกพันธุจะมีเหมือนกันแต่แตกต่างกันไปบ้างตามลักษณะของพันธุนั้นๆ (รูปที่ 2.7) ปกติสุนัขมีนี้วเท้าๆ ละ 4 นิ้ว เท้าหน้ามีนิ้วตึ๋งเพื่ม แต่เท้าหลังไม่มีนิ้วตึ๋ง ส่วนความสูงของสุนัขตาม มาตรฐานจะวัดตั้งแต่พื้นดินขึ้นมาถึงหนอก (withers) สุนัขแต่ละสายพันธุมี ลักษณะแตกต่างกันที่ลักษณะจมูก หูและหาง

 

 image08

 รูปที 2.7 ตำแหน่งกายวิภาคของสุนัข

 

 

 

image009

 รูปที่ 2.8 ลักษณะจมูกชนิดต่างๆของสุนัข (สายพันธุ) A : Dolichocephalic, or long nosed (Saluki); B :Mesocephalic (Pointer); c : Brachycephalic (Boxer); D : Extreme Brachycephalic, or short nosed (Pug)

 image010

 

รูปที่ 2.9 ลักษณะหูชนิดต่างๆของสุนัข A : Bat ears ; B : Prick ears ; c : Semi- Prick ears ; D : Rose ears ; E : Button ears ; F : Drop ears ; G : Hanging ears

image011

 

รูปที่ 2.10 ลักษณะหางชนิดต่างๆของสุนัข A : Rat Tail; B : otter Tail; c : Plume Tail; D : Saber Tail; E : Pompon Clipped Tail; F : Gay or Erect Tail; G : Docked Tail; H : Sickle Tail; I: Ring Tail.

 

 


Herding  group
image012                                        

Smooth Collie

นํ้าหนัก 18-30 กก. สูง 51-61 ซม.

image013

Rough Collie

นํ้าหนัก 18-30 กก. สูง 51-61 ซม

image014

Old English Sheepdog

นํ้าหนัก 30 กก. สูง 56-61 ซม.

image015

German Shepherd

นํ้าหนัก 34-43 กก. สูง 57-62 ซม

 

 

 

 

 

Shetland Sheepdog


นํ้าหนัก 6-7 กก. สูง 35-37 ซม.

 

 

 

 

 

Afghan Hound


นํ้าหนัก 23-27 กก. สูง 64-74 ซม.

   image016
 image017   

Basset Hound


นํ้าหนัก  18-27 กก.
สูง 33-38 ซม.

 

 

 

Beagle

นํ้าหนัก 8-14 กก.

สูง 33-41 ซม.

 image018   
 image019   
 image022   
 image023   
 image024   
 image026   
 image027   
 image028   
 image029   
 image030   
 image031   
 image032   
 image033   
image034  
 image035 
 image036  
 image037 
image038  
image039  
image040  
image041  
image042  
image043  
image044  
image046  
image047  
image048  
image049
image050  
image051  
image052  
   

 

 

 

 

 

 

การวิวัฒนาการของสุนัข

การวิวัฒนาการของสุนัข   จิระศักดิ์ ถิรธมบูรฌ์


         จากความรูที่มีอยู่ในปัจจุบันเชื่อว่า สัตว์คล้ายสุนัขเคยอาศัยอยู่ในอเมริกาตั้งแต่ 600,000 ปีก่อน จากหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงว่าสุนัขเป็น สัตว์เลี้ยงของมนุษย์ในยุคต้นๆและสืบเชื้อสายมาจากหมาป่าได้ถูกพบว่ามีอายุ ถึง 12,000 ปี หลักฐานเก่าที่สุดในยุคหินพบจากถํ้าในประเทศอิรักทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในยุโรปหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุมากกว่า 9,000ปี ถูกขุดพบที่ยอร์กไชร์ (Yorkshire) ในประเทศอังกฤษ และหลักฐานใหม่สุดได้ ขุดพบที่หุบเขาในประเทศจอแด็น (Jordan)

อ่านเพิ่มเติม: การวิวัฒนาการของสุนัข